Sopimusehdot

Nämä yleiset ohjelmistojen sopimusehdot tulevat tarjouksen hyväksymisen myötä osaksi Osapuolten välistä yhteistyötä. Näistä ehdoista voidaan poiketa Osapuolten kirjallisilla sopimuksilla siten, kuin näissä ehdoissa on määritelty.

Määritelmät

Termillä ”Corpenet” tarkoitetaan yhtiötä Corpenet Oy (y-tunnus 3091364-4). Termillä ”Kumppani” tarkoitetaan tarjouksen hyväksynyttä osapuolta, jonka tiedot ovat määritelty tämän tilausvahvistuksen toisella sivulla. Termillä ”Osapuolet” tarkoitetaan Corpenet-yritystä sekä Kumppania. Termillä ”Palvelu” tarkoitetaan asiakkaan tilaamaa palvelukokonaisuutta, jonka sisältö on määritelty tämän tilausvahvistuksessa.

1. Tilauksen sitovuus ja sisältö

Tilausvahvistus on sitova. Kumppanin yhteyshenkilö on hyväksynyt yhteistyön Corpenetin edustajan kanssa tarjouksen sekä näiden yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Sopimuskokonaisuus (jäljempänä myös ”Sopimus”) muodostuu kirjallisesta tarjouksesta, tämän dokumentin tilausvahvistuksesta sekä tämän dokumentin yleisistä sopimusehdoista. Lisäksi osaksi sopimusta luetaan sähköpostitse Osapuolten välillä käydyt kirjalliset keskustelut. Suulliset keskustelut eivät tule ilman kirjallista vahvistusta osaksi sopimusta. Sopimusehtojen täydentäminen ja muuttaminen edellyttää kummankin Osapuolen hyväksynnän. Sähköpostitse käydyt keskustelut luetaan kirjallisiksi keskusteluiksi.

2. Yhteistyön sisältö

Corpenet tarjoaa yhteistyön myötä Kumppanille käyttöön tähän tilausvahvistukseen listatut palvelut. Corpenet ja Kumppani voivat sopia palveluiden tarkemmista ominaisuuksista kirjallisesti esimerkiksi sähköpostitse.

3. Palvelun käyttöönoton aloitus

Kumppanin yhteyshenkilön tulee sopia palvelun käyttöönoton aloittamisesta Corpenetin yhteyshenkilön kanssa sähköpostitse (myynti@corpenet.fi) vähintään viisi (5) työpäivää ennen Palvelun käyttöönoton aloittamista, jotta Corpenet voi huolehtia tarpeellisista järjestelyistä.

4. Korvaus ja maksut

Kumppani on velvollinen maksamaan Corpenetin maksut, jotka ovat täsmennetty tämän tilausvahvistuksessa. Kaikki ilmoitetut hinnat ovat alv. 0 % -hintoja ja hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Palvelun aloitusmaksun eräpäivä on 10 vuorokautta Palvelun käyttöönoton jälkeen tai erikseen sovittuna eräpäivänä. Laskutus tapahtuu sopimuskausikohtaisesti aina sopimuskauden alkaessa.

5. Sopimuksen irtisanominen, purkaminen ja jatkuvuus

Kumppani voi irtisanoa tämän Sopimuksen maksamalla täysimääräisesti tässä sopimuksessa määritellyt maksuvelvoitteet koko jäljellä olevalta sopimuskaudelta. Corpenet voi irtisanoa tämän Sopimuksen päättymään sovitun ja maksetun sopimuskauden loppuun ilmoittamalla tästä kirjallisesti Kumppanille. Corpenet voi purkaa tämän sopimuksen, mikäli Corpenet havaitsee Kumppanin tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella väärinkäyttävän Palvelua sen tarkoituksen vastaisesti. Ennen sopimuksen purkamista Kumppanille annetaan mahdollisuus korjata toimintansa. Sopimuskauden pituus määritellään tilausvahvistuksessa. Ohjelmistojen sopimuksen voimassaolo jatkuu automaattisesti sopimuskauden jälkeen toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena, ellei Kumppani ole irtisanonut sopimusta sähköpostitse osoitteeseen myynti@corpenet.fi. Sopimus jatkuu 12 kuukautta kerrallaan, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Irtisanominen on tehtävä vähintään 30 vuorokautta ennen uuden sopimuskauden alkamista.

6. Osapuolten oikeudet ja velvoitteet

Kumppani on aina vastuussa Corpenetille ja asiakkailleen siitä, että Corpenetin järjestelmiä käyttävä yritys sitoutuu hyvään kauppaetiikkaan. Kumppanilla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Corpenetin kirjallista hyväksyntää.

7. Osapuolten välinen informaatio

Osapuolet ovat velvollisia informoimaan toisiaan välittömästi muutoksista, joilla on vaikutusta Palvelun tuottamiseen liittyvien velvoitteiden täyttämiseen. Tiedonannot toimitetaan sähköpostitse Osapuolten yhteyshenkilölle (myynti@corpenet.fi).

8. Kumppanin järjestelmät

Kumppani vastaa Palvelun käytön ja hyödyntämisen edellyttämistä laitteista, ohjelmistoista, tietoliikenneyhteyksistä ja niihin liittyvistä palveluista, jotka eivät sisälly tässä Sopimuksessa tarkoitettuun palveluun. Corpenet ei vastaa Palvelun puutteista, jotka johtuvat Kumppanin vastuulla olevasta laite- tai ohjelmistoympäristöstä tai tietoliikenneyhteyksien häiriöistä tai niiden yhteensopimattomuudesta Palvelun kanssa.

9. Palvelun muutokset

Corpenetilla on oikeus tehdä Palvelun tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia edellyttäen, ettei Palvelun sisältö muutu olennaisesti. Corpenet voi korvata palveluiden toimittamiseen käytettävän Palvelun sen uudella versiolla tai toisella järjestelmällä. Corpenetilla on myös oikeus muuttaa palveluita lainsäädännön muutoksen tai viranomaisen päätöksen perusteella tai muusta erityisestä syystä olosuhteiden olennaisesti muututtua. Kumppanin tulee omalla kustannuksellaan huolehtia tällaisista muutoksista siltä osin kuin ne edellyttävät muutoksia Kumppanin omiin laitteisiin ja järjestelmiin. Corpenet pyrkii ilmoittamaan palveluihin vaikuttavista muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen, sekä tarpeellisiksi katsomillaan toimenpiteillä minimoimaan Kumppanille muutoksista mahdollisesti aiheutuvat haitat. Corpenet ei vastaa edellä mainituista toimenpiteistä mahdollisesti aiheutuvasta haitasta.

10. Vahingonkorvausvelvollisuus ja vastuunrajoitus

Mikäli Osapuoli rikkoo Sopimusta ja aiheuttaa Sopimuksen rikkomisella toiselle Osapuolelle vahinkoa, Osapuoli on velvollinen korvaamaan toiselle osapuolelle sopimusrikkomuksesta välittömästi aiheutuneen vahingon. Jos Osapuoli havaitsee Sopimuksen rikkomisen, Osapuolen on ilmoitettava tästä välittömästi toiselle Osapuolelle. Sopimusta rikkoneelle Osapuolelle on annettava mahdollisuus korjata aiheuttamansa vahinko kohtuullisessa ajassa ennen vahingonkorvausvelvollisuuden aktualisoitumista. Osapuolet toteavat, että Corpenetin järjestelmässä olevan virheen takia Corpenetin vastuu rajoittuu kumppanille aiheutuviin välittömiin vahinkoihin. Corpenetin vahingonkorvausvastuun enimmäismäärä rajoittuu Osapuolten välisen Sopimuksen kuluvan sopimuskauden kokonaisarvoon, eikä voi missään tilanteessa ylittää tätä summaa. Osapuoli ei kuitenkaan ole milloinkaan vastuussa aiheutuneista välillisistä, epäsuorista tai muutoin vaikeasti ennakoitavista vahingoista, kuten tulon menetyksestä, saamatta jääneestä voitosta, mainetta kohdanneesta vahingosta tai keskeytyksestä liiketoiminnassa. Tätä vastuunrajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, jos vahinko on aiheutettu törkeällä tuottamuksella tai tahallisesti. Corpenet ei vastaa Kumppanin asiakkaille tai kolmansille tämän ohjelman sisältyvien palveluiden saatavuudesta, virheettömyydestä tai soveltumisesta tiettyyn tarkoitukseen. Corpenetin vastuu teknisistä palveluista ja niiden toiminnasta rajoittuu Corpenetin omien tietojärjestelmien toimintoihin. Corpenet ei voi taata palveluille aukotonta saatavuutta kaikkialla palvelujen tavoitellulla peittoalueella, eikä muuten taata palvelujen saatavuutta tai häiriöttömyyttä. Corpenet ei vastaa palvelun mahdollisista käyttörajoituksista ulkomailla. Mahdollisesta Sopimuksen rikkomisesta seuraava korvausvaatimus on esitettävä kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostitse) toiselle Osapuolelle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä lukien, kun osapuoli havaitsi tai tämän olisi pitänyt havaita korvaukseen oikeuttava laiminlyönti, teko tai virhe.

11. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli Osapuolet eivät löydä neuvotteluteitse ratkaisua, erimielisyydet ratkaistaan yleisessä tuomioistuimessa Pirkanmaan käräjäoikeudessa.